Изображение: Фермер.БГ

 

Младите фермерите до 40-годишна възраст получаваха досега надбавка от 25% към плащането на хектар по Схемата за единно плащане на площ (СЕПП), но от 2018 г. размерът се вдига двойно на 50%, съобщи Министерството на земеделието, храните и горите (МЗХГ).

Как младите фермери да се подготвят за приема по подмярка 6.1?

Това ще важи за първите 30 хектара съгласно обнародвания в Държавен вестник Закон за изменение и допълнение на Закона за подпомагане на земеделските производители.

Стопанството трябва да е създадено преди не повече от 5 години преди кандидатстването по схемата. Така се създава допълнителен стимул за задържане на младите хора в сектора на земеделието и селските райони, коментираха от агроведомството.

С промените се прецизират текстове в закона, които касаят подаването на общо заявление за подпомагане. Земеделските земи, включени в заявленията за подпомагане на площ на регистрираните земеделски стопани, трябва към 31 май на календарната година да бъдат на разположение на кандидатите, което се удостоверява с регистрирано в общинските служби по земеделие по местонахождение на имотите.

За да се избягнат потенциални непълноти, отпада изброяването на видовете правни основания, чрез които се доказва ползването на заявените площи, като се запазва необходимостта от тяхното регистриране съгласно Закона за собствеността и ползването на земеделските земи по съществуващия до момента ред.

Основни моменти при създаване на организации и групи на производители

Предвидена е и процедура за установяване наличието на правно основание за ползване на земеделските земи в случаи на заявяване на площи в размер, надхвърлящ регистрираното правно основание и санкционирането на кандидати при липса на такова.